Счетоводни услуги

Абонаментното пълно счетоводно обслужване се извършва на базата подписан едногодишен Договор за извършване на счетоводни услуги с точни и ясни параметри

 • Разработване на индивидуален сметкоплан, съобразен със спецификата на стопанската дейност на фирмата;
 • Приемане, обработка и осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 • Съставяне и осчетоводяване на вторичните счетоводни документи и регистри;
 • Разработване и съблюдаване на счетоводна политика съгласно МСС и НСС (Международни счетоводни стандарти, Национални счетоводните стандарти на малките и средни предприятия);
 • Отчитане на дълготрайните активи и изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план; 
 • Обработка на складови наличности и аналитична отчетност според нуждите на фирмата; 
 • Калкулиране на себестойност на продукцията,стоките и услугите; 
 • Проследяване на задължения към доставчици и вземания от клиенти; 
 • Изготвяне и подаване на справки-декларации и дневници по ЗДДС, както и VIES декларации;
 • Интрастат;
 • Систематизиране и обобщаване на счетоводната информация;
 • Съхранение на информацията на хартиен и магнитен носител; 
 • Изготвяне и подаване на декларации пред Национална агенция за приходите , Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, БНБ (за чуждестранно финансиране), Агенция за защита на личните данни, Инспекция по труда;

 • Изготвяне на платежни документи на дължимите данъци по ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ; 
 • Изготвяне на междинни справки и отчети за нуждите на управлението на фирмите; 
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет (Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и приложения);
 • Текущи консултации по ДОПК, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ.
 • Поддържане на личен състав за работещите във фирмата;
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения заповеди за прекратяване на трудовите договори на служителите;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по граждански договори;
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране;
 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица, осигурители и трудови договори;
 • Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и дължимите данъци;
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване;
 • Консултиране и изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране.

 

Еднократни счетоводни услуги

Всяка една от услугите включена в абонаментното счетоводно обслужване, може да бъде извършена еднократно при заинтересованост от външни клиенти, които към настоящият момент нямат сключен договор с нашата компания.